Nelonen Media Liven akkreditointipalvelun tietosuojakuvaus

Nelonen Media Live / Akkreditointipalvelun ja kulunvalvontajärjestelmän tietosuojakuvaus (26.4.2024)
 

Rekisterinpitäjä

Nelonen Media Live / Sanoma Media Finland Oy
PL 20, 00089 Sanoma
Y-tunnus 1515901-4

Tämä tietosuojakuvaus koskee Nelonen Media Liven / Sanoma Media Finlandin akkreditointipalveluun ja kulunvalvontajärjestelmään liittyvää henkilötietojen käsittelyä.

Sanoma Media Finlandin koko Tietosuojalauseke on luettavissa täältä. Tietosuojalausekkeessa kuvataan muun muassa, mitä oikeuksia rekisteröidyillä on ja kuinka näitä oikeuksia on mahdollista toteuttaa. Tässä kuvauksessa kerromme sellaisesta henkilötietojen käsittelystä, jota ei kuvata tietosuojalausekkeessa.

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Henkilötietoja käsitellään:

  • Nelonen Media Liven tapahtumien akkreditointipalvelun toteuttamiseksi, kuten esimerkiksi akkreditointihakemusten käsittelemiseksi 
  • Nelonen Media Liven tapahtumien työntekijöiden ja talkoolaisten hakemusten käsittelemiseksi akkreditointipalvelussa, työ-/ talkoovuorojen suunnittelemiseksi, verotietoja varten sekä lakisääteisiä festivaalin rakennustyön työmaata ja työsuojelua koskevia viranomaisraportointivelvoitteita varten 
  • Nelonen Media Liven tapahtumien kulunvalvonnan toteuttamiseksi 
  • Yhteydenpitoa ja Nelonen Media Liven tiedotusta varten
  • Tilastointia ja analytiikkaa varten

Rekisteröityjen yhteystietoja ei käytetä markkinointiviestintään. 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat rekisteröidyn antama suostumus sekä Sanoman lakisääteiset velvoitteet.  

Rekisteröityjä ovat akkreditointia tai talkoolaiseksi/työntekijäksi hakevat sekä Nelonen Media Liven tapahtumiin osallistuvat henkilöt.    

Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet

Käsittelemme vain edellä mainittuja tarkoituksia varten tarpeellisia tietoja. Tällaisia ovat seuraavat:

  1. Akkreditointia hakevan henkilön (hakijan) nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 
  2. Kuvaus hakijan työtehtävistä ja tieto mahdollisesta kuvausluvasta
  3. Hakijan edustama organisaatio ja organisaation yhteystiedot
  4. Talkoolaiseksi/työntekijäksi hakevan henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, syntymäaika, veronumero (tai henkilötunnus mikäli rekisteröidyllä ei ole veronumeroa), työrooli, työajat, työnantajan nimi ja y-tunnus sekä mahdolliset ruoka-aineallergiat 
  5. Mahdolliset lisätiedot

Akkreditointipalveluun henkilötiedot kerätään ensisijaisesti henkilöltä itseltään esimerkiksi, kun henkilö tekee akkreditointihakemuksen tai työ-/talkoohakemuksen. Lisäksi tietoja kerätään akkreditointipalvelun käytöstä ja Nelonen Media Liven viestinnästä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi viestien välitystiedot. 

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja voivat käsitellä rekisterinpitäjän alihankkijat, kuten tapahtumapalveluiden toteuttajat sekä tapahtumajärjestäjän viestintävastaava / tiedottaja / tiedotusvastaava. Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa ylimääräisiä palveluita pyydettäessä / ostettaessa kolmansille osapuolille, jotka tarvitsevat yhteystietoja palveluiden toimittamiseen (esimerkiksi majoitusjärjestäjä, mediahost, haastattelupyynnön vastaanottaja).

Viranomaisille kuten Aluehallintovirastolle tai poliisille on luovutettava lain edellyttämät tiedot festivaalin rakennustyömaan työntekijöistä sekä yleisötilaisuuksien järjestyksen­valvojista ja liikenteenohjaajista.  

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti kolme vuotta siitä Nelonen Media Liven tapahtumasta, johon henkilö on hakenut akkreditointia tai johon henkilö on osallistunut. Pakottava lainsäädäntö edellyttää työntekijätietojen säilyttämistä kuuden vuoden ajan.